array_map,array_walk,array_filter的区别

array_map(function($v){}, $array);
array_walk($array, function($v, $k){ // });
array_filter($array, function($v){ // });
以上三者 array_map、array_walk、array_filter
相同点:都是利用回调函数对数组中每个元素进行操作。
不同点:
 • 返回值
 • 回调函数的参数
 • 是否改变数组的值
array_map 返回的是新数组,原数组不变(新数组和原数组的数组长度应该一样)。
array_walk 返回的布尔值,如果要改变数组元素的值,回调函数第一个参数必须是引用,如  array_walk($array, function(&$v, $k){});  , arrary_walk 的回调函数还能够接收数组的key。
array_filter 返回的是新数组,原数组不变。它的作用是过滤数组中的元素。回调函数返回真,元素才能保存到新数组中,即(新数组和原数组的数组长度可能不一样)
 举个栗子
 1 echo "<pre>";
 2 testArrayCallBack();
 3 function testArrayCallBack(){
 4   $arr = array(12,64,3,47);
 5   
 6   //array_map返回的新数组,原数组不变
 7   $newArr = array_map(function($v){
 8     return ++$v;
 9   },$arr);
10   echo "原数组:<br/>"; print_r($arr);
11   echo "array_map 返回的新数组:<br/>"; print_r($newArr);
12   
13   //array_walk返回布尔值,原数组改变
14   $b = array_walk($arr, function(&$v, $k){  //如果想回调函数能直接改变数组的值,那么回调函数地址参数应为引用。
15     $v+=$k;
16   });
17   echo "原数组:<br/>"; print_r($arr);
18   echo "array_walk 返回的布尔值:"; var_dump($b );
19   
20   //array_filter返回新数组,原数组不变
21   $newArr = array_filter($arr, function($v){
22     return $v > 10;
23   });
24   echo "原数组:<br/>"; print_r($arr);
25   echo "array_filter返回的新数组:<br/>"; print_r($newArr);
26 }

 

执行结果:

原数组:
Array
(
  [0] => 12
  [1] => 64
  [2] => 3
  [3] => 47
)
array_map 返回的新数组:
Array
(
  [0] => 13
  [1] => 65
  [2] => 4
  [3] => 48
)
原数组:
Array
(
  [0] => 12
  [1] => 65
  [2] => 5
  [3] => 50
)
array_walk 返回的布尔值:bool(true)
原数组:
Array
(
  [0] => 12
  [1] => 65
  [2] => 5
  [3] => 50
)
array_filter返回的新数组:
Array
(
  [0] => 12
  [1] => 65
  [3] => 50
)

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注